โรค COVID -19 (Coronavirus disease 2019)

COVID -19 ต้นตอของไวรัส มาจากการทีไวรัสจากสัตวระบาดมาสู่คน แล้ว แพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปาก ผ่านการไอหรือจาม และหากหายใจเอาฝอยละอองจากผู้ป่วยเข้าไปการติดเชื่อ และการแสดงอาการมีตั้งแต่ 1-14 วัน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 วัน จะเริ่มมีอาการ

ไม่มีการตรวจโควิด19 ชนิดใดได้รับการขึ้นทะเบียน ยกเว้นภายใต้ข้อกําหนดการใช้ในสภาวะฉุกเฉินเท่านั้น แต่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังงนี้

  1. Nucleic Acid Amplification Test (NAATs) การตรวจเทคนิคนี้ ใช้เวลาระหว่าง 13 นาทีถึง 3 ชั่โมง
  2. การตรวจหาแอนติบอด การตวจใช้เวลา 15 นาท แต่ไม่สามารถตรวจพบได้ในสัปดาห์แรกของการเจ็บป่วย
  3. การตรวจหาแอนติเจน ใช้ตรวจหาแอนติเจนของไวรัสและอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยการติดเชื้อเฉียบพลัน

COVID-19

กลุ่มเสี่ยง โรค COVID -19

งานวิจัย COVID -19 ระบุว่า เด็ก และคนหนุ่มสาวติดเชื้อและแพร่เชื้อได้อย่างไรก็ตามเด็กมักจะไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งอาการรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นตามอายุและในผู้ที่มีโรคประจําตัว เช่น

  • ความดันโลหิตสูง
  • โรคเบาหวาน
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ
  • โรคระบบทางเดินหายใจ
  • โรคมะเร็ง

COVID-19
ยังไม่มียาต้านไวรัสที่ได้รับการขึ้นทะเบียน แต่มีการทําวิจัยเพื่อพิจารณาว่ามียาตัวใดบ้างที่อาจปรับวัตถุประสงค์การใช้เดิมเพื่อการรักษาโรคทั่วนั้น ทั้งนี้จำควรรักษาสุขอนามัยของมือและมารยาทในการไอ/จามเป็นสิ่งสําคัญที่ควรทําตลอดเวลาและเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตัวเองและผู้อื่น

 

ขอบคุณภาพจาก www.google.co